تغييرات اخير قوانين مهاجرت براى گروه متخصصين در اكسپرس انترى

//تغييرات اخير قوانين مهاجرت براى گروه متخصصين در اكسپرس انترى
تغييرات اخير قوانين مهاجرت براى گروه متخصصين در اكسپرس انترى 
باتوجه به اينكه حداقل امتياز لازم جهت اخذ دعوتنامه براى اقامت دائم كانادا به عدد ٤١٣ رسيده است و متخصصان بيشترى واجد شرايط اخذ اقامت دائم شده اند ، دولت كانادا همچنين راه حل هايى ديگر براى كسب امتياز بيشتر در سيستم اكسپرس انترى  ايجاد كرده است كه تغييرات به شرح ذيل است :
١) تحصيل در كانادا باعث افزايش امتياز متقاضى مى شود.
٢) داشتن پيشنهاد شغلى بالاخص مشاغل مديريتى حتى بدون تاييديه دولت (به اصطلاح LMIA) هم باعث افزايش امتياز متقاضى مى شود.
 ٣) داشتن پيشنهاد شغلى كه داراى تاييديه دولت باشد سابقا ٦٠٠ امتياز داشت كه اين امتياز تقليل پيدا كرده است.
٤) كسانى كه دعوتنامه براى تقاضاى اقامت دائم از اكسپرس انترى دريافت كرده اند ، يك ماه بيشتر فرصت دارند كه مدارك خود را ثبت اداره مهاجرت كنند.
2017-06-08T17:26:17+00:00