مهاجرت همسر و والدين

/مهاجرت همسر و والدين
مهاجرت همسر و والدين2016-04-15T22:35:44+00:00

مهاجرت بر اساس خانواده

مهاجرت براساس پیوندهای خانوادگی سیاستی با هدف تشکیل و گردهمایی خانواده هاست و اصولا در یکی از چهارچوبهای پیوندهای خانوادگی براساس روابط زناشویی اعم از کامن لا و ازدواج رسمی ویا شریک جنسی و همچنین بر اساس روابط اولاد و والدینی تعریف شده است به نحوی که زن یا شوهر و یا والدین یا فرزند تابع یا مقیم کانادا اسپانسر رسمی شخص متقاضی برای مهاجرت یا ورود به کانادا میشود.

در این گروه اشخاص ذیل واجد شرایط برای مهاجرت از طریق خانوادگی محسوب می شوند:

الف) همسر شخص اسپانسر. اعم از موقت یا غیر موقت و اعم از مکتوب رسمی یا غیر رسمی

ب) فرزند غیر مستقل شخص اسپانسر . ملاک های عدم استقلال چهار مورد است : سن بیست و یکسال ، عدم تاهل ، عدم تمکن مالی و نیازمند حمایت والدین ، نا توانا یی جسمی یا مغزی . این اصطلاح اعم از فرزند طبیعی یا فرزند خوانده است و معیار اصلی آن عدم استقلال فرزند به لحاظ مالی است به نحوی که ولو اینکه فرزند بیش از بیست و یک سال باشد یا ازدواج کرده باشد ولی از لحاظ مال تحت حمایت والدین خود باشد ، فرزند غیر مستقل محسوب می شود. استثنای دیگر فرزند بیش از بیست و یک سال مشغول به تحصیل در مقطع بعد از دیپلم متوسطه بصورت تمام وقت است ، در این حالت نیز سن او ملاک نیست. اگرچه یک شرط خاص ملاک خواهد بود و آن این است که وضعیت عدم استقلال مالی فرزند به سن قبل از بیست و یک سالی او برگردد.

ج) والدین و جد مادری یا پدری شخص اسپانسر. فرد می تواند اسپانسر پدر و مادر خود و همچنین پدر بزرگ و مادر بزرگ خود برای مهاجرت به کانادا شود.

د) کودک یتیم فامیل . درحالتی که هر دوی پدر و مادر او فوت کرده باشند و کمتر از هجده سال بوده و متاهل تحت هر عنوان نباشد و درجه رابطه خانوادگی او نسبت به اسپانسر به صورت فرزند یا نوه والدین اسپانسر باشد و یا نوه خود اسپانسر باشد.

ه) فرزند خوانده . می بایست کمتر از هجده سال باشد و مراحل فرزندخواندگی در کشور متبوع و کانادا قانونی طی شده باشد.

ی) بستگان نسبی. سن شخص متقاضی ملاک نبوده ولیکن اسپانسر می بایست فاقد همسر و فرزند و والدین باشد.

 

اصالت و قانونی بودن رابطه نسبی و خانوادگی ملاک اصلی مهاجرت از طریق خانوادگی است . لذا روابط خانوادگی زیر فاقد وجاهت قانونی برای موضوع اسپانسری است و شخص نمی تواند به استناد آن تقاضای اسپانسری نماید. :

اولا ) همسر یا شریک زناشویی دارای سن کمتر از شانزده سال.

ثانیا ) چناچه شخص اسپانسر در دوره زمانی باشد که متعهد به اجرای تعهدات اسپانسری برای همسری دیگر خود بوده و مدت تعهد او هنوز منقضی نشده باشد. مدت تعهد سه تا ده ساله است. لذا چنانچه شخصی اسپانسر همسر سابق خود شده باشد و مدت پنج سال منقضی نشده باشد ، نمی تواند اسپانسر همسر جدید خود شود.

ثالثا ) همسر شخص اسپانسر همزمان همسر یک شریک جنسی شخص دیگری باشد و به نحوی که بیش از یکسال جدا از هم بوده و همسر مذکور با دیگری رابطه زناشویی داشته است.

رابعا ) چنانچه شخص اسپانسر علی رغم متاهل بودن نامی از همسر خود در تقاضانامه اخذ اقامت دایم خود نیاورده باشد و در نتیجه تحقیقاتی در مورد همسر وی صورت نگرفته باشد ، متعاقبا نمی تواند اسپانسر همسر خود شود.

اسپانسری ( کفالت ) اقامت دایم

شروط لازم برای اینکه شخص بتواند اسپانسر همسر یا والدین یا فرزند خود برای تحصیل اقامت دایم شود متعدد است و به طور خلاصه شامل موارد زیر است :

الف) اثبات رابطه خانوادگی مشخص شده بین متقاضی و کفیل

ب) ساکن کشور کانادا. اگرچه یک تبعه کانادا که ساکن کانادا نیست می تواند اسپانسر همسر یا شریک زناشویی و یا فرزند غیر مستقل خود شود به شرط آنکه متعهد شود همزمان با اعطای اقامت دایم به شخص متقاضی او نیز در کشور کانادا ساکن خواهد شد.

پ) تبعه یا مقیم دایم کانادا و باقی ماندن در خاک کانادا در زمان ثبت تقاضای اسپانسری چناچه اسپانسر مقیم دایم کانادا باشد. در صورت شروع پروسه ابطال اقامت یا تابعیت ، رسیدگی به تقاضای اسپانسری معلق می شود.

ج) سن حداقل هجده سال .

چ) نبودن در دوره ممنوعیت پنج ساله. شخصی که از طریق اسپانسری موفق با اخذ اقامت دایم شده است تا پنج سال از تاریخ شروع اقامت دایم خود در کانادا نمیتواند اسپانسر یک شخص خارجی شود.

د) تعهدات اسپانسری. شخص کفیل یا اسپانسر تعهدنامه ای را به وزارت مهاجرت برای دوره معین و مبنی بر حمایت مالی از شخص متقتضی و استرداد هرگونه منفعتی که شخص متقاضی از دولت کانادا به عنوان کمک اجتماعی دریافت می کند می دهد. این تعهد از زمان ورود شخص متقاضی یا اخذ اقامت دایم شروع می شود و برای مدت سه سال برای همسر یا شریک زناشویی و مدت ده سال برای فرزند غیر مستقل تا سن بیست وپنج سالگی و همچنین مدت ده سال برای هر فرد دیگری که اسپانسرش می شود ادامه دارد. مدت تعهد اسپانسری برای والدین در حال حاضر به بیست سال افزایش یافته است. این تعهدنامه به صورت قراردادکتبی است و امکان تعهد مشترک توسط همسر یا شریک زناشویی وجود دارد به نحوی که آن دو متضامنا مسوول اجرای تعهدات اسپانسری می شوند.

م) نبودن تحت دستوراخراج از کشورکانادا یا سابقه زندانی شدن یا محکومیت کیفری در کانادا تحت عناوین مجرمانه آزار جنسی ، جرایم سنگین با محکومیت ده سال حبس طبق قانون جزای کانادا یا حتی شروع به ارتکاب چنین جرایمی ، جرایم آسیب بدنی یا حتی شروع به ارتکاب آنها نسبت به اعضای خانواده خود. در صورت وجود چنین محکومیتی، تنها در صورت عفو یا موقوفی تعقیب یا الغای حکم یا گذشت مدت زمان پنج سال از تاریخ خاتمه تحمل مجازات ، امکان اسپانسری وجود دارد. محکومیت پس از شروع پرونده اسپانسری باعث تعلیق پرونده می شود.

ن) فقدان محکومیت خارج از کانادا در هریک از جرایم فوق الذکر. در صورت وجود چنین محکومیتی ، تنها در صورتی که حکم مذکور براساس حکم نهایی دادگاه ملغی شده باشد یا مدت پنج سال از خاتمه مجازات گذشته باشد و مشمول مرور زمان اثر محکومیتهای کیفری شده باشد، فرد می تواند اسپانسر شود.

و) فقدان هر گونه تقصیر یا تخلف نسبت به هرگونه تعهد یا حمایت مالی که براساس دستور دادگاه اعمال شده است. و همچنین هرگونه تخلف نسبت بر پرداخت بدهی به دولت کانادا. و فقدان هرگونه ورشکستگی .

ه) داشتن حداقل درآمد لازم براساس قانون. استثنا اینکه شخص برای اسپانسری همسر یا شریک زناشویی خود و همچنین فرزند خود نیازی به داشتن حداقل درآمد ندارد. ملاک محاسبه درآمد ، آخرین اظهارنامه مالیاتی رسمی است که توسط اداره مالیات کانادا هر ساله صادر می شود یا گزارش درآمد دوازده ماهه آخر شخص اسپانسر است. کمکهای اجتماعی و مالی دولت ، مقرری های ماهیانه اداره بیمه بیکاری ، مبالغ پرداختی تحت عنوان تامینات سن کهنسالی و یا برای کودکان به عنوان بخشی از درآمد فرد محسوب نمی شود.