مهاجرت کار آفرینی

/مهاجرت کار آفرینی
مهاجرت کار آفرینی2018-04-04T16:24:23+00:00

 برای بدست آوردن امتیاز لازم برای صدور ویزا موارد ذیل اجباری است.

– شخص متقاضی می بایست دارای ثروت خالص سیصد هزار دلار باشد که از طریق قانونی تحصیل کرده است.

– شخص متقاضی می بایست دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت شرکت تجاری واجد شرایط خاص باشد.

– شخص متقاضی می بایست تعهد کتبی امضا، نماید مبنی بر ایجاد و مدیریت یک تجارتخانه فعال کانادایی در مکان معین با شرایط معین وبرای مدت زمانی حداقل یک سال بعد از مقیم شدن و با بکارگیری حداقل یک نفر تمام وقت نیروی کار کانادایی یا مقیم (بجز اعضا، خانواده ). او می بایست دلایل مبنی بر انجام تعهدات فوق را ظرف حداکثر سه سال به دولت ارایه نماید. ویزای اقامت صادره تحت این دسته بندی مشروط بوده و در صورت تخلف باطل می شود