ويزاهاى كانادا

/ويزاهاى كانادا
ويزاهاى كانادا2017-01-13T17:46:24+00:00

ویزاهای غیر مهاجرتی

مهاجرت یا ورود به کانادا بر اساس دلایل اجتماعی موضوعی است که بموازات مهاجرتهای  تجاری و تخصصی در قانون مهاجرتی کانادا به چشم می خورد. مهاجرت و یا ورود موقت به کانادا از طریق خانوادگی ، مجوز کار موقت، مجوز تحصیل ، مجوز نگهداری سالمندان و اطفال، و ایضا از طریق برنامه اشخاص حمایت شده و همچنین پناهندگی از شایع ترین مصادیق مهاجرت براساس دلایل اجتماعی است. وجه تشابه تمامی مبانی ویزا های اجتماعی ورود به کانادا برای اقامت دایم یا موقت این است که شخص براساس شرایط خاص اجتماعی ( غیر مباحث تجاری یا تخصصی ) واجد یا فاقد شرایط لازم برای اخذ ویزا تشخیص داده می شود ، به عبارت دیگر ملاک مال و اموال یا تخصص بالای فرد متقاضی نیست بلکه شرایط خاص خانوادگی یا اجتماعی او ملاک خواهد بود. لذا برای بدست آوردن ویزا آنچه مهم است اثبات آن وضعیت خاص است.

ورود به کانادا بعنوان مهاجرت یا با هدف ورود موقت برای تحصیل یا کار یا بازدید اقوام همانند هر گونه دیگر ورود نیازمند یک باید و یک نباید است. اولا متقاضی و همراهان او بایستی شرایط و معیارهای اخذ ویزا از جمله اصالت پیوند خانوادگی را دارا باشند و ثانیا آنان نبایستی دارای مشکلات امنیتی یا پزشکی یا سابقه کیفری باشند